Wat is RiskShare en hoe werkt het

RiskShare is een platform voor p2p risicodeling tegen onderling afgesproken
voorwaarden en 60% lagere premies met advies van een RiskShare Adviseur.


Premies
96% van alle transacties in de verzekeringsindustrie betreft inning van premies. RiskShare heeft een geautomatiseerd incassoproces. Nadat in de RiskShare app de premie-berekening en aanvraag c.q. opzegging is afgerond wordt cliënt doorgeleid naar PayPal dat de incasso c.q. beeindiging automatisch afhandelt. Alle premies worden controleerbaar opgeslagen op de private blockchain
. Dit proces zorgt voor maximale schaalbaarheid om wereldwijd naar vele miljoenen cliënten en transacties te groeien zonder extra inzet van mankracht en systemen.

Claims
4% van alle transacties betreft uitkeringen aan claims. In de RiskShare app meldt cliënt de claim bij zijn adviseur. Adviseur en expert beoordelen de claim. Expert creëert een uitkeringslink. Adviseur accordeert de link. Cliënt activeert de link en accepteert de claimregeling met de bijschrijving op zijn PayPal rekening. De premies worden dagelijks automatisch herberekend ter dekking van de op die dag uitgekeerde claims. Alle claims worden controleerbaar opgeslagen op de private blockchain. D
oor transparantie en sociale controle zijn frauduleuze claims uitgesloten.

Onderling afgesproken voorwaarden en 60% lagere premies
als Unique Selling Points en Unique Buying Reasons

P2P Risicodeling en Blockchain sluiten conflicten uit zoals die bestaan in traditionele verzekeringsstructuren waar de belangen van verzekeraars en verzekerden niet op één lijn liggen. Bij traditionele verzekeringen worden premies, die niet in claims worden omgezet aangewend voor kosten, winst en belasting. Bij p2p risicodeling is er geen fysieke verzekeraar in het spel dus geen belangenverstrengeling. Uitsluitend het belang van de risico's delende cliënten wordt gediend waarbij premies uitsluitend en alleen aangewend worden voor claims.

RiskShare is een virtuele verzekeraar in de vorm van een gedecentraliseerd p2p netwerk van risico's delende cliënten. Dus geen kostbare gebouwen, geen directeuren, geen managers en geen backoffice medewerkers. Adviseurs zijn 24/7 het eerste en enige aanspreekpunt. Geen fysieke backoffice maar blockchain en slimme contracten voor automatische verwerking van risicodelingen, premies en claims. Cliënten spreken onderling de voorwaarden van risicodeling af en bepalen hiermee zelf de hoogte van de premies. Claims worden door expert, adviseur en cliënt eensgezind onderling geregeld. Het model kan eenvoudig wereldwijd uitgerold worden buiten lokale wet- en regelgeving om. P2P risicodeling overal en altijd met niet meer dan smartphone en internet.

RiskShare bestaat uit 3 entiteiten die juridisch onafhankelijk maar economisch onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Zij vormen als zodanig een ecosysteem. 

1)  'Netwerk' Netwerk van Cliënten voor P2P Risicodeling

2)  'Maatschap' Franchisemaatschap van RiskShare Adviseurs

3)  'Platform' Platform voor P2P Risicodeling en Advies

Cliënten verzekeren zich van deskundige adviezen en persoonlijke nazorg door zich te registreren voor een abonnement. Zij stellen profieldetails in op *openbaar, *alleen voor cliënten of *privé. Sluiten, betalen, claimen en beëindigen p2p risicodelingen. Raadplegen advies- en schaderapporten opgeslagen in de persoonlijke documenten map. Delen ervaringen met mede cliënten en posten topics op het forum, Zij nemen deel aan polls en enquêtes voor onderlinge risicodelingsvoorwaarden. En natuurlijk delen zij het netwerk met vrienden en bekenden op social media.

Het netwerkeffect en de maximale schaalbaarheid staan garant voor een exponentiële autonome groei. Door groei neemt de waarde van het netwerk voor bestaande cliënten toe. Mede door het netwerkeffect wordt het voor nieuwe p2p risicodelingsnetwerken moeilijker om met RiskShare te concurreren gezien de beperkte meerwaarde die men aan deze nieuwe netwerken zal ontlenen. 

 1) Netwerk60% lagere premies dan bij traditionele verzekeringenDNB: Bruto Combined Ratio's


Bij traditionele verzekeringen gaat 60% van de premie naar kosten, winst en belasting. De Nederlandse Bank publiceerde in 2017 bovenstaande ratio's. Aangevuld met 21% assurantiebelasting komt dit neer opSchaden: 43%, Kosten: 31%, Winst: 9%, Belasting: 17%.

Voor een gemiddeld verzekeringspakket van €200,00 per maand geeft dit de volgende verdeling:

Schaden: €86,00

Kosten: €62,00

Winst €18,00

Belasting: €34,00

Totaal €200,00

Bij p2p risicodeling is de premie €86,00  De premie bij p2p risicodeling is dus 60% lager dan bij traditionele verzekeringen.

RiskShare heeft als speerpunt gekozen voor het arbeidsongeschiktheidsrisico van zzp'ers. Dit vanwege de urgentie en actualiteit. Slechts een kwart van de 1 miljoen zzp'ers heeft voor het arbeidsongeschiktheidsrisico een voorziening getroffen. De politiek overweegt een verplichte verzekering met dien verstande dat zzp'ers ook voor een oplossing kunnen gaan die op inhoud minimaal gelijk is aan de verplichte verzekering. Accountants en boekhouders kunnen hierin een belangrijke adviesrol spelen door in te spelen op p2p risicodeling voor hun cliënten mede doordat zij niet gehinderd worden door WFT vakbekwaamheidseisen. ( AOV BLOG )

Het ziekteverzuim bij zzp'ers ligt gemiddeld onder de 2%. Uitgaande van een gemiddeld verzuim van 4% en een uitkering van €2.000 per maand zijn de totale maandelijkse uitkeringen per 100 zzp'ers €8.000. Per zzp'er een premie van €80,00 per maand. Leeftijdsafhankelijk €5,00 voor een 18-jarige zzp'er stijgend met €3,00 per jaar tot €155,00 per maand voor een 67-jarige zzp'er. De prolongatie en nieuwe premies worden per dag herberekend op basis van de totale uitkeringen op die dag. Het saldo van premies en uitkeringen is op het eind van iedere dag nul.
De voorwaarden van risicodeling worden via polls en enquêtes door de cliënten onderling met elkaar afgesproken. Ruimere voorwaarden leiden tot meer claims dus hogere premies. Door de toegepaste blockchain technologie is volledige transparantie en controleerbaarheid gegarandeerd. Alle cliënten zien van elke individuele cliënt de premiebetalingen, de ontvangen uitkeringen, de betrokken adviseur en de expert. Door de hieruit voortvloeiende transparantie en sociale controle zijn frauduleuze claims uitgesloten.

PayPal incasseert volledig automatisch de premies en keert volledig automatisch, na goedkeuring door expert, adviseur en cliënt de ingediende claims uit. Cliënten kunnen het netwerk dagelijks in en uittreden. Het netwerk van cliënten' heeft geen rechtspersoonlijkheid en is dus geen verzekeraar conform het vergunningstelsel van de DNB. De risicodelingen zijn geen producten conform het vergunningstelsel van de AFM. Bijgevolg zijn de adviesbevoegdheidseisen van de WFT niet op de RiskShare adviseurs van toepassing. Dit biedt aan o.a. accountants, advocaten, notarissen, medici en tandartsen enz. unieke mogelijkheden p2p risicodeling via het RiskShare platform voor hun cliënten te ontwikkelen.2) Maatschap


€90.000 per jaar bij 150 cliënten

De RiskShare adviseurs werken in franchise-verband in een stille maatschap. Daar de franchisemaatschap geen contractspartij in het rechtsverkeer is zijn de adviseurs niet persoonlijk aansprakelijk voor de maatschap. De franchisemaatschap gaat over de toetreding van nieuwe adviseurs. Zij leggen allen de eed of belofte af.

 


Door onderling afgesproken voorwaarden en 60% lagere premies als unique selling points en unique buying reasons 
is het voor de RiskShare adviseurs redelijk eenvoudig een substantieel cliëntenbestand op te bouwen. 150 zzp cliënten 
à €50,00 per maand geeft een vast inkomen van €90.000,00 per jaar. De adviseurs zijn het eerste en enige aanspreekpunt voor de cliënten en zijn dus cliënt verantwoordelijk. Zij adviseren de cliënten in onderlinge risicodelingsafspraken. De adviseurs zijn naast de advies en nazorg functie het equivalent van de backoffice medewerkers in een traditioneel verzekeringsbedrijf. 
Er zijn bijna 90.000 gecertificeerde financieel adviseurs in Nederland. Daarvan zijn er 20.000 werkzaam bij onafhankelijke advieskantoren. Die kantoren waren in 2020 goed voor 122 miljard euro aan hypotheekgelden en verzekeringspremie. Vrijwel alle huishoudens en bedrijven maken gebruik van een adviseur.
De RiskShare adviseurs beschikken over een CRM systeem met email integratie, database synchronisatie, documenten, online facturatie, notes, cases, pipeline, taken, agenda, email notificaties, selecties, mailmerging enz. enz. Tevens synchroniseert het systeem via API's en Webhooks met externe bronnen zoals Mijn Overheid, Belastingdienst, Kadaster, RDW, SVB en UWV. De adviseurs beschikken hiermee over een actueel en compleet beeld van hun cliënten voor advies en nazorg.


3) Platform


 €96,00 per cliënt per jaar aan franchise- en platformbijdrage


Het Platform regelt alle techniek en voert marketingstrategieën voor het P2P Netwerk en de Franchisemaatschap uit. Hiervoor betalen de adviseurs een maandelijks een franchise- en platformbijdrage. De instap is een franchisebijdrage van €500,00 tot 50 cliënten. Vanaf 50 cliënten volgt een staffel in de vorm van een platformbijdrage. Bij 250 cliënten is de franchisebijdrage €500,00 en de platformbijdrage €1.500,00 Totaal €2.000,00 per maand. Dit is per cliënt €8,00 per maand of €96,00 per jaar. Het platform is geen aanspreekpunt voor de cliënten en is dus niet cliënt verantwoordelijk. 


Of het nu gaat om vervoeren (Uber) of overnachten (Airbnb), het platform model heeft inmiddels alle gebieden van het leven bereikt. Geen wonder dus dat verzekeringen nu ook kunnen worden afgesloten in zogenaamde p2p concepten. P2P netwerken delen elkaars risico's in geval van overlijden, arbeidsongeschiktheid, ziektekosten, rechtsbijstand, schade aan auto, huis, inboedel, kostbaarheden enzovoort. RiskShare is het eerste en enige echte p2p risicodeling model dat de ontvangen premies uitsluitend aanwendt voor uitkeringen aan claims. Aan het eind van iedere dag is het saldo van premies en uitkeringen nul.


Bij 1 miljoen cliënten is de winst van het platform 86 miljoen euro. Bij een waardering van 12 keer de winst heeft het platform een verwachte marktwaarde van 1 miljard euro. De winst is beschikbaar voor internationalisering en overnames. Het platform kan eenvoudig naar alle uithoeken van de wereld in de lokale taal en lokale valuta buiten wet en regelgeving om uitgerold worden door 100% online afsluiten, betalen, claimen en beëindigen met niet meer dan smartphone en internet. In het betreffende land dient een franchisemaatschap van adviseurs opgebouwd te worden.

Het premievolume in de verzekerings-industrie is wereldwijd niet minder dan 4000 miljard euro! Vele malen groter dan de taxi-industrie (200 miljard) en de hotelindustrie (1000 miljard) waarin Uber en Airbnb disruptief excelleren. Deze wetenschap maakt het opmerkelijk dat disruptie tot nu toe in de verzekerings-industrie uit is gebleven. Echter nu is er RiskShare.

What Uber is to transportation and Airbnb is to lodging, RiskShare is to risk sharing

No
taxi's

No
hotels
No
insurers
But car owners But home owners But advisors
For transportation

For lodging

For risk sharing
Of travellers By vacationers Among participants
Worldwide Worldwide Worldwide
With 40% benefit With 50% benefit With 60% benefit
Via the "Uber" Platform Via the "AIrbnb" Platform Via the "RiskShare" Platform
Wat Uber is voor vervoeren en Airbnb voor overnachten is RiskShare voor risico's delen


Node.js is the technology behind Uber, Airbnb and RiskShare