Wat is RiskShare en hoe werkt het

RiskShare is een blockchain platform voor P2P Risicodeling tegen onderlinge
voorwaarden en 60% lagere premies met advies van een persoonlijk Financial Planner


Premies
96% van alle transacties in de verzekeringsindustrie betreft inning van premies. RiskShare heeft een volledig geautomatiseerd incassoproces. Nadat in de RiskShare app de aanvraag c.q. beëindiging is afgerond wordt cliënt doorgeleid naar PayPal dat de premie-incasso en stopzetting automatisch verwerkt. Alle premies worden voor alle cliënten controleerbaar opgeslagen in de blockchain
. Dit proces zorgt voor maximale schaalbaarheid om zonder extra inzet van mankracht en systemen van duizenden naar miljoenen cliënten te groeien.

Claims
4% van alle transacties betreft uitkeringen aan claims. In de RiskShare app meldt cliënt de claim bij zijn planner. Planner en expert beoordelen de claim. Expert creëert een 3 staps uitkeringslink. Planner accordeert de link. Cliënt activeert de link en accepteert de claim regeling door de bijschrijving op zijn PayPal rekening. De uitkeringen worden dagelijks verrekend met de dagelijks daarop berekende premies. Alle claim uitkeringen 
worden voor alle cliënten controleerbaar opgeslagen in de blockchain. Door deze sociale controle is fraude uitgesloten.

Blockchain en P2P Risicodeling sluiten conflicten uit zoals die bestaan in traditionele verzekeringsstructuren waar de belangen van verzekeraars en verzekerden niet op één lijn liggen. Bij traditionele verzekeringen worden premies, die niet in claims worden uitbetaald, aangewend voor kosten, winst en belasting. Bij p2p risicodeling is er geen verzekeraar in het spel dus geen belangenverstrengeling. Uitsluitend het belang van de risico delende cliënten wordt gediend waarbij de premies uitsluitend en alleen aangewend worden voor uitbetaling van claims.

RiskShare.nl is geen verzekeraar maar een netwerk van risico delende cliënten. Geen kostbare gebouwen. Geen directeuren, managers en medewerkers maar financial planners als enig aanspreekpunt. Geen backoffice maar blockchain met kunstmatige intelligentie en slimme contracten. Cliënten spreken onderling en met elkaar de voorwaarden van risico deling af en bepalen hiermee zelf de hoogte van de premie. Claims worden door cliënt, financial planner en expert eensgezind onderling geregeld. Het model kan eenvoudig wereldwijd uitgerold worden buiten lokale wet- en regelgeving om. P2P risicodeling overal en altijd met niet meer dan smartphone en internet.

Het RiskShare model bestaat uit 3 zelfstandige entiteiten die juridisch onafhankelijk maar economisch onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Zij vormen als zodanig een ecosysteem. 

1)  'Netwerk' Netwerk van Cliënten voor P2P Risicodeling

2)  'Maatschap' Franchisemaatschap van Financial Planners voor Advies

3)  'Platform' Platform voor P2P Risicodeling en Advies

Cliënten verzekeren zich van deskundige adviezen en persoonlijke nazorg door zich te registreren voor een abonnement. Zij stellen profieldetails in op *openbaar, *alleen voor cliënten of *privé. Sluiten, betalen en beëindigen zelfstandig p2p risicodelingsafspraken. Raadplegen advies- en claimrapporten opgeslagen in de persoonlijke documenten map. Delen ervaringen met mede cliënten en posten topics op het forum, Zij nemen deel aan polls en enquêtes voor onderlinge risicodelingsafspraken. En natuurlijk delen zij het netwerk met vrienden op social media.

Het netwerkeffect en de maximale schaalbaarheid staan garant voor een exponentiële autonome groei van nieuwe cliënten. Door groei neemt de waarde van het netwerk voor bestaande cliënten toe door de onderlinge informatie uitwisseling en interactie in het forum. Mede door het netwerkeffect wordt het voor nieuwe p2p netwerken moeilijker om met RiskShare.nl te concurreren gezien de beperkte meerwaarde die men aan deze nieuwe netwerken zal ontlenen. 


 1) Netwerk60% lagere premies dan bij traditionele verzekeringenDNB: Bruto Combined Ratio's


Bij traditionele verzekeringen gaat 60% van de premie naar kosten, winst en belasting. De Nederlandse Bank publiceerde in 2017 bovenstaande ratio's. Aangevuld met 21% assurantiebelasting komt dit neer opSchaden: 43%, Kosten: 31%, Winst: 9%, Belasting: 17%.

Voor een gemiddeld gezinspakket van €150,00 per maand geeft dit de volgende verdeling:

Schaden: €64,50

Kosten: €46,50

Winst €13,50

Belasting: €25,50

Totaal €150,00

Bij p2p risicodeling is de premie €64,50   De premie bij p2p risicodeling is dus 60% lager dan bij traditionele verzekeringen.

RiskShare heeft als speerpunt gekozen voor het arbeidsongeschiktheidsrisico van zzp'ers. Dit vanwege de urgentie en actualiteit. Slechts een kwart van de 1 miljoen zzp'ers heeft voor het arbeidsongeschiktheidsrisico een voorziening getroffen. De politiek overweegt een verplichte verzekering met dien verstande dat zzp'ers ook voor een oplossing kunnen gaan die op inhoud minimaal gelijk is aan de verplichte verzekering. Accountants en boekhouders kunnen hierin voor hun cliënten een belangrijke adviesrol spelen door in te spelen op p2p risicodeling voor hun cliënten mede doordat zij niet gehinderd worden door WFT vakbekwaamheidseisen.

Het ziekteverzuim bij zzp'ers ligt gemiddeld onder de 2%. Uitgaande van een gemiddeld verzuim van 4% en een uitkering van €2.000 per maand zijn de totale maandelijkse uitkeringen per 100 zzp'ers €8.000. Per zzp'er een premie van €80,00 per maand. Leeftijdsafhankelijk €5,00 voor een 18-jarige zzp'er stijgend met €3,00 per jaar tot €155,00 per maand voor een 67-jarige zzp'er. Voor zuivere p2p risicodeling worden de variabele leeftijdsafhankelijke premies dagelijks herrekend uit het verhoudingsgetal tussen het op die dag totaal bedrag aan uitkeringen en het op die dag totaal aantal premiebetalers. Het saldo van uitkeringen en premies is op het eind van iedere dag nul.
De voorwaarden van risicodeling worden via polls en enquêtes door de cliënten onderling met elkaar afgesproken. Ruimere voorwaarden leiden tot meer claims dus hogere premies. Door de toegepaste blockchain technologie is volledige transparantie en controleerbaarheid gegarandeerd. Alle cliënten zien van elke individuele cliënt de premiebetalingen, de ontvangen uitkeringen, de betrokken financial planner en expert. Door de hieruit voortvloeiende sociale controle wordt frauduleus handelen uitgesloten.

PayPal incasseert volledig automatisch de premies en keert volledig automatisch, na goedkeuring door expert, financial planner en cliënt de ingediende claims uit. Cliënten kunnen het p2p netwerk dagelijks in en uittreden. De Integriteit van de cliënten wordt gewaarborgd door sociale controle.

Het 'P2P Netwerk van Cliënten' heeft geen rechtspersoonlijkheid en is dus geen verzekeraar conform het vergunningstelsel van de DNB. De p2p risicodelingen zijn geen producten conform het vergunningstelsel van de AFM. Bijgevolg zijn de adviesbevoegdheidseisen van de WFT niet op de financial planners van toepassing. Dit biedt aan o.a. accountants, advocaten, notarissen, medici en tandartsen unieke mogelijkheden om p2p risicodeling via het RiskShare platform voor hun cliënten te ontwikkelen.


2) Maatschap


€90.000 per jaar bij 150 cliënten

De financial planners werken in franchiseverband samen in een stille maatschap. Doordat de franchisemaatschap geen contractspartij in het rechtsverkeer is zijn de franchisenemers niet persoonlijk aansprakelijk voor de maatschap. De franchisemaatschap gaat over de toetreding van nieuwe maten. Zij leggen allen de eed of belofte af. 

Door p2p risicodeling met de beste voorwaarden en 60% lagere premie als unique selling points en unique buying reasons is het voor de financial planners redelijk eenvoudig een substantieel cliëntenbestand op te bouwen. 150 zzp cliënten à €50,00 per maand geeft een vast inkomen van €90.000,00 per jaar. De financial planners zijn het enige aanspreekpunt voor de cliënten en zijn dus cliënt verantwoordelijk. Zij adviseren de cliënten in onderlinge risicodelingsafspraken. De financial planners zijn naast de advies en nazorg functie het equivalent van de backoffice medewerkers in een traditioneel verzekeringsbedrijf. Exact 88.532 financieel adviseurs waren er op 30 juni 2021 met een of meer beroepskwalificaties.De financial planners beschikken over een CRM systeem waarin cliënten zelf een  persoonlijk profiel creëren. Een CRM systeem met email integratie, database synchronisatie, documenten, online facturatie, notes, cases, pipeline, taken, agenda, email notificaties, selecties, mailmerging enz. enz. Tevens synchroniseert het systeem via API's en Webhooks met externe bronnen zoals Mijn Overheid, Belastingdienst, Kadaster, RDW, SVB en UWV. De financial planners beschikken hiermee over een actueel en compleet beeld van cliënten en risicodeling voor advies en nazorg.


3) Platform


 €96,00 per cliënt per jaar aan franchise- en platformbijdrage


Het Platform regelt alle techniek en voert marketingstrategieën voor het P2P Netwerk en de Franchisemaatschap uit. Hiervoor betalen de financial planners maandelijks een franchise- en platformbijdrage. De instap is een franchisebijdrage van €500,00 tot 50 cliënten. Vanaf 50 cliënten volgt een staffel in de vorm van een platformbijdrage. Bij 250 cliënten is de franchisebijdrage €500,00 en de platformbijdrage €1.500,00 Totaal €2.000,00 per maand. Dit is per cliënt €8,00 per maand of €96,00 per jaar. Het Platform is geen aanspreekpunt voor de cliënten en is dus niet cliënt verantwoordelijk.


 


Of het nu gaat om reizen (Uber), overnachten (Airbnb) of thuis eten (Takeaway), het platform model heeft inmiddels alle gebieden van het leven bereikt. Geen wonder dus dat verzekeringen nu ook kunnen worden afgesloten in zogenaamde p2p concepten. P2P netwerken delen elkaars risico's in geval van overlijden, arbeidsongeschiktheid, ziektekosten, rechtsbijstand, schade aan auto, huis, inboedel, kostbaarheden enzovoort. RiskShare.nl is het enige en echte p2p risicodeling model dat de ontvangen premies uitsluitend aanwendt voor uitkeringen aan claims. Aan het eind van iedere dag is het saldo van uitkeringen en premies nul.


Bij 1.000.000 cliënten is de winst van het platform €86.000.000 (86 miljoen euro). Bij een waardering van 12 keer de winst heeft het platform een verwachte marktwaarde van €1.000.000.000 (1 miljard euro). De winst is beschikbaar voor internationalisering en overnames. Het platform kan eenvoudig naar alle uithoeken van de wereld in de lokale taal en lokale valuta uitgerold worden door 100% online afsluiten, betalen, claimen en beëindigen met niet meer dan smartphone en internet. In het betreffende land dient een franchisemaatschap van financial planners opgebouwd te worden.


Wat Uber is voor reizen en Airbnb voor overnachten is RiskShare voor risico's delen

 Geen taxi's

 Geen hotels  Geen verzekeraars
 Maar autobezitters  Maar huiseigenaren  Maar financial planners
 Voor reizen

 Voor overnachten

 Voor risico's delen
 Via het Uber Platform  Via het AIrbnb Platform  Via het RiskShare Platform

Blockchain en P2P Risicodeling sluiten conflicten uit zoals die bestaan in traditionele verzekeringsstructuren waar de belangen van verzekeraars en verzekerden niet op één lijn liggen. Bij traditionele verzekeringen worden premies, die niet in claims worden uitbetaald, aangewend voor kosten, winst en belasting. Bij P2P Risicodeling is er geen verzekeraar in het spel dus geen tegengestelde belangen. Uitsluitend het belang van de risico delende cliënten wordt gediend waarbij de premies uitsluitend en alleen aangewend worden voor uitbetaling van claims.

RiskShare.nl is geen verzekeraar maar een netwerk van risico delende cliënten. Geen kostbare gebouwen. Geen directeuren, managers en medewerkers maar financial planners als enig aanspreekpunt. Geen backoffice maar blockchain met kunstmatige intelligentie en slimme contracten. Cliënten spreken onderling en met elkaar de voorwaarden van risico deling af en bepalen hiermee zelf de hoogte van de premie. Claims worden door cliënt, financial planner en expert eensgezind onderling geregeld. Het model kan eenvoudig wereldwijd uitgerold worden buiten lokale wet- en regelgeving om. P2P Risicodeling overal en altijd met niet meer dan smartphone en internet.


Node.js is de techniek achter Uber, Airbnb en RiskShare


Burg. Kolfschotenstraat 4    5616 DD Eindhoven
platform@riskshare.nl         Tel. +31653374097nnnnnnn