• 31 May 2021 11:02 | Advieskantoor 'FINANCE Visie' (Administrator)

  griep tekening via Pixabay

  Van alle werknemers gaf in 2020 ruim twee procent aan te hebben verzuimd met klachten die werden veroorzaakt door het coronavirus (zoals klachten aan luchtwegen en verkoudheidsklachten), en dat dit is bevestigd met een test. Van alle bedrijfstakken was de groep werknemers die verzuimde vanwege coronaklachten met bijna vier procent het grootst in de zorg. Ook in het onderwijs en in de handel was dit met drie procent bovengemiddeld hoog. In de landbouw, de informatie en communicatie, en bij financiële instellingen (alle een procent) was het verzuim met klachten die werden veroorzaakt door het coronavirus relatief laag.

  Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers uit de kwartaalenquête ziekteverzuim en de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van CBS en TNO.

  Hoogste ziekteverzuim werknemers in zeventien jaar

  Het ziekteverzuim onder werknemers van bedrijven en overheid is in 2020 gestegen tot 4,7 procent, het hoogste sinds 2003. In 2019 was het verzuim 4,4 procent. Werknemers gaven het vaakst aan te verzuimen vanwege griep of verkoudheid.

  In 2020 was het ziekteverzuim onder werknemers met 6,4 procent het hoogst in de zorg. In 2019 was dit nog 5,7 procent. Het ziekteverzuim in de zorg is altijd bovengemiddeld geweest, en sinds 2018 is het verzuim in deze bedrijfstak het hoogst. Vooral in de verpleeg-en verzorgingstehuizen werd er veel verzuimd vanwege ziekte: 7,7 procent, tegen 6,8 procent in 2019. De horeca kende in 2020 de sterkste toename: 3,7 procent, tegen 2,7 procent een jaar eerder. Niet eerder nam het verzuim in de horeca in één jaar tijd zo sterk toe.

  Laagste verzuimpercentage in de financiële dienstverlening

  Alleen in de financiële dienstverlening lag het verzuim door ziekte in 2020 onder de drie procent. Ook in de specialistische zakelijke dienstverlening was het verzuim met 3,1 procent laag, evenals in de bedrijfstak informatie en communicatie (3,2 procent). In alle drie de bedrijfstakken bleef het verzuim door ziekte nagenoeg onveranderd ten opzichte van 2019.

  Het ziekteverzuimpercentage is steevast het laagst bij de kleinste bedrijven, maar nam bij deze bedrijven met minder dan tien werknemers wel het sterkst toe: van 1,7 procent in 2019, naar 2,8 procent in 2020. De laatste keer dat het ziekteverzuim bij de kleinste bedrijven zo hoog was, was in 2002. Bij de middelgrote bedrijven is het ziekteverzuim toegenomen tot 4,4 procent (3,8 procent in 2019). Grote bedrijven (met 100 werknemers of meer) kenden een verzuim van 5,4 procent, tegen 5,2 procent een jaar eerder.

  Bron: VVP Online

 • 29 May 2021 11:50 | Advieskantoor 'FINANCE Visie' (Administrator)

  De premies voor de AOV van Movir zijn begin dit jaar en bloc verhoogd. Verzekerden betalen nu tot 10% meer. Dat komt niet alleen door meer claims vanwege de coronacrisis; de schadelast was ook de laatste jaren al toegenomen. Bovendien is een herverzekeringsprogramma eind vorig jaar afgelopen.

  De premieverhoging bij Movir was onderdeel van een presentatie van NN Group tijdens een webinar voor analisten over de schaderesultaten. Maurice Koopman, ceo van NN Schade, belichtte onder meer de stand van zaken bij de inkomensverzekeringen. Daar zijn maatregelen getroffen om de slechte resultaten weer om te buigen.

  Combined ratio boven de 100

  De inkomensportefeuille (ongevallen, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid) telt bij de groep ongeveer een miljard euro aan premie-inkomen op jaarbasis, goed voor een marktaandeel van 32%. De combined ratio is vorig jaar aan de verkeerde kant van de streep terechtgekomen, gaf Koopman aan: die staat over 2020 op 102,6%. Het bedrag aan uitkeringen en kosten is dus groter dan de verdiende premie. In 2019 was de combined ratio nog onder de 95%.

  Meer claims

  De grote boosdoener is het toegenomen bedrag aan schadeclaims in de collectieve markt als gevolg van de Covid-pandemie. Daarnaast speelt de reductie van de zogeheten IFRS-discount rate NN parten. Die laatste factor maakt dat er meer geld opzij moet worden gezet voor risico’s in de portefeuille. Dat effect zal de komende jaren in de premies worden verwerkt. Het concern verwacht wel een herstel van de resultaten als de coronamaatregelen worden opgeheven. NN wil het marktaandeel in collectieve inkomensverzekeringen ‘voorzichtig’ uitbreiden door eenvoudige en innovatieve producten op de markt te brengen.

  Atypische AOV-portefeuille

  Ook in de individuele AOV-markt ziet NN meer claims. “Dat heeft te maken met een toegenomen maatschappelijke focus op psychische problemen zoals burn-outs.” Maar ook in het verleden gemaakte strategische keuzes hebben invloed, aldus Koopman, doelend op het gegeven dat Movir zich van oudsher op professionals uit de medische hoek richt. “Die zorgen ervoor dat we een atypische AOV-portefeuille hebben, waarbij de medische sector bovengemiddeld vertegenwoordigd is.” Een deel van de toegenomen schadelast kon worden opgevangen door het herverzekeringsprogramma.

  Met name meer claims van jonge medici

  Woordvoerder Bas Kuik wijst er desgevraagd op dat de premieverhoging vorig jaar al is gemeld aan verzekerden en intermediair. “De afgelopen drie jaar ziet Movir met name een stijging van de schadelast in claims van jonge medici. Ook Movir zag door Covid een stijging van de schadelast in eerste helft van 2020 en in de tweede helft van 2020 een daling. Dit proces is gelijk aan de stijgingen en dalingen van besmettingen in de Nederlandse maatschappij.

 • 08 May 2021 13:26 | Advieskantoor 'FINANCE Visie' (Administrator)

  Het voorstel voor een verplichte AOV stuit op grote problemen in de uitvoering. Daardoor duurt zo'n verzekering waarschijnlijk nog 'jaren', zegt demissionair minister Koolmees. VZN pleit ervoor om niet verder te praten over een verplichte AOV voor zzp’ers, die toen niet direct betrokken waren. 'Alleen een basisvoorziening voor arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden kan op draagvlak rekenen', stelt voorzitter Cristel van de Ven.

  Checklist wab wetgeving werkgevers koolmees

  Foto: ANP.

  Vorig jaar presenteerden de organisaties in de Stichting van de Arbeid een voorstel tot een verzekeringsstelsel. Daarmee moeten zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) uiteindelijk verplicht worden zich te verzekeren voor het geval ze niet meer kunnen werken, zodat ze zich zeker stellen van een inkomen als ze arbeidsongeschikt raken.

  Hier moeten ze maandelijks een premie voor betalen. Deze verplichting is afgesproken in het pensioenakkoord, omdat de linkse partijen en de vakbonden het een belangrijkste stap vinden om het verschil tussen zelfstandigen en werknemers in dienst te verkleinen.

  Even terug in de tijd, lees mee, met de kennis van nu: Pensioenakkoord en AOV: zzp'ers roeren zich op social media

  Cristel van de Ven, voorzitter van de Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN), zegt dat de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers als een konijn uit de hoge hoed kwam bij het afsluiten van het pensioenakkoord. ,,Tijdens de onderhandelingen tussen werkgeversorganisaties en vakbonden over de oudedagsvoorziening van werknemers, werd als voorwaarde meegenomen dat zzp’ers zich verplicht tegen langdurig verzuim moeten gaan verzekeren."

  'Verplichte AOV is doorn in oog zelfstandig ondernemers'

  ,,Die twee onderwerpen hebben niets met elkaar te maken. Bij die onderhandelingen werd er niet met zelfstandigen gesproken, maar wel over hen. En er werd bovendien voor hen besloten. De verplichte AOV voor zzp’ers is dan ook een doorn in het oog voor zelfstandig ondernemers”.

  Belangrijk aspect van het voorstel was dat zelfstandigen veel 'keuzevrijheid' kregen, waardoor de hoogte van de premie flink kan verschillen. Ook is er een 'opt-out' voor zelfstandigen met een afdoende private verzekering. Het kabinet vindt deze onderdelen belangrijk, omdat zelfstandigen flink van elkaar verschillen. Maar nadat Koolmees het voorstel had voorgelegd aan de beoogde uitvoerders UWV en Belastingdienst, bleek dat juist dat aspect uitvoeringsproblemen met zich meebrengt.

  'Alternatieve manieren om verplichte verzekering te regelen'

  Daardoor kijkt de bewindsman nu naar alternatieve manieren om de verplichte verzekering te regelen, hoewel hij wel zoekt naar een mogelijkheid die "recht doet aan het advies van de Stichting". Er wordt gekeken of de regeling misschien bij een andere wet kan aansluiten. Hoewel de invoering van de arbeidsongeschiktheidsverzekering officieel aan een nieuw kabinet is, blijft Koolmees in gesprek met de uitvoerders en de belangenorganisaties om tot een nieuw plan te komen.

  Lees ook: VZN: 'Alleen van hoop kun je niet leven. Overheidssteun voor zelfstandigen in nood'

  VZN: 'Geen verplichte AOV voor zzp'ers, maar voor alle werkenden'

  Nu het huidige plan op 'de korte termijn' niet uitvoerbaar blijkt, pleit VZN ervoor om niet verder te praten over een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers. Alleen een basisvoorziening voor arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden kan op draagvlak rekenen.

  Een publieke arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle werkenden lijkt bovendien gemakkelijker uitvoerbaar. VZN stelt voor om de gesprekken vanaf nu daarop te richten, met dit keer ook een onafhankelijke vertegenwoordiging van zelfstandigen aan de maatschappelijke overlegtafels.

 • 06 May 2021 12:26 | Advieskantoor 'FINANCE Visie' (Administrator)

  Een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) voor zzp’ers zal nog jaren op zich laten wachten. Aan het huidige voorstel zitten te veel haken en ogen en dus wil minister Wouter Koolmees met een schone lei beginnen.

  Er is veel over te doen: zzp’ers die zichzelf vanwege de hoge kosten niet verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid, maar in de financiële problemen komen als ze door een val van het dak niet meer kunnen werken. Slechts drie op de tien zzp’ers in de bouw heeft volgens het CBS een aov afgesloten. In de installatiesector werken zo’n 16.000 zzp’ers.

  In bescherming nemen

  Veel partijen willen zzp’ers tegen zichzelf in bescherming nemen door hen te verplichten zich te laten verzekeren, net zoals werknemers verzekerd zijn tegen arbeidsongeschiktheid. Ook branchevereniging Techniek Nederland is voorstander van een verplichte aov voor zzp’ers. Veel zzp’ers willen hier echter niks van weten: zij vinden dat zij als ondernemer het recht hebben zelf een keus te kunnen maken.

  Vorig jaar werd hierover een knoop doorgehakt door werkgevers- en werknemersorganisaties: er zou een verplichte aov voor zzp’ers moeten komen, met een maximale uitkering van 1.650 euro bruto per maand.

  Te complex

  Maar in een haalbaarheidsstudie komt de belastingdienst nu tot de conclusie dat de plannen zoals ze op papier stonden bijna onuitvoerbaar zijn. Zo is het lastig om te bepalen wie nu precies wel en precies niet onder de regeling valt. Daarnaast is er simpel onder het zzp-schap uit te komen door iemand een nulurencontract aan te bieden. “In zijn totaliteit kan de Belastingdienst de groepen niet afbakenen”, aldus de fiscus in het rapport.

  Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laat daarom nu weten te kiezen voor “een andere aanvliegroute”, waarvan het hoe dan ook nog jaren kost om die “van tekentafel naar praktijk om te zetten”.

  Ook zelfstandige met personeel

  Een eerste aanzet van die nieuwe aanvliegroute heeft Koolmees echter al wel gemaakt. En daaruit blijkt dat hij iedereen in de regeling op wil nemen die aangemerkt kan worden als ‘winstgenieter’. Dat betekent dat straks ook zelfstandigen mét personeel binnen de definitie vallen en verplicht verzekerd moeten worden. Techniek Nederland heeft ook een wensenlijstje, zegt woordvoerder Dick Reijman. “Wij vinden dat maatwerk mogelijk moet zijn. Daarbij denken wij aan bijvoorbeeld de mogelijkheid om te kiezen voor een korter of langer eigen risico en variatie in de dekking.”

 • 06 May 2021 10:35 | Advieskantoor 'FINANCE Visie' (Administrator)

  Ajax is gisteren voor de 35ste keer landskampioen geworden. Dat is voor de ene Adfiz-collega aanleiding tot een licht euforische stemming en af en toe een klein sneertje richting de ‘minder Ajax-gezinde' collega's; voor die laatstgenoemden is het vandaag even incasseren geblazen. Mij maakt het niet zo heel veel uit. Alhoewel ik moet zeggen dat ik de afgelopen jaren soms echt met plezier heb gekeken naar met name de Europese avonturen van de Amsterdammers.  

  Want wat opvalt aan een goed functionerend elftal – naast het spelplezier – is hoe feilloos de spelers elkaar vinden met precies de juiste pass naar de juiste persoon op het juiste moment. Van onderlinge kinnesinne lijkt geen sprake, er wordt goed geanticipeerd op de spelpositie van teamgenoten en het collectief gaat altijd voor. Om er maar een term uit onze branche tegenaan te gooien: er wordt goed samengewerkt binnen de keten en daarmee is de basis op orde.  

  Die basis is niet altijd op orde binnen de financiële sector. Want ook al onderschrijven we allemaal het belang van een goede samenwerking binnen de keten en zetten we daarin ook goede stappen, het kan nog steeds stukken efficiënter. Terwijl ik dit schrijf maken namelijk honderden, zo niet duizenden medewerkers zich weer op om gegevens uit het ene systeem over te kloppen in het andere. Bijvoorbeeld omdat die twee systemen niet met elkaar kunnen communiceren. Omdat er verschil van inzicht is over welke gegevens nu wel en niet mogen worden bewaard volgens de privacywetgeving. Of omdat verschillende, afzonderlijke documenten als één groot pdf-bestand worden verstuurd. En zo zijn er nog veel meer zaken te benoemen die onnodig niet optimaal op elkaar zijn afgestemd.

  Die gebrekkige samenwerking is zonde van de tijd, de stress, de kosten en de irritaties die het oplevert. Zeker als je bedenkt dat dit alles helemaal niet nodig is omdat de koppelingen waardoor systemen wél met elkaar kunnen communiceren er gewoon zijn. Omdat een heleboel gegevens wél mogen worden gedeeld en de Autoriteit Persoonsgegevens over zoiets als bsn-gegevens heeft aangegeven onder welke voorwaarden deze mogen worden opgeslagen. En omdat het een kleine moeite is om je even in de ontvanger te verplaatsten en documenten, zoals ook is afgesproken in de standaarden, als afzonderlijke bestanden te mailen, ook al is dit iets extra werk.  

  Behalve tijdsbesparing en het wegnemen van stress, kosten en irritaties, is er nog een belangrijke reden om te werken aan een efficiëntere keten: het komt de klant ten goede. Het wordt namelijk steeds duidelijker dat consumenten gebaat zijn bij onafhankelijk financieel advies, zowel in hun portemonnee als op het gebied van hun mentale en zelfs fysieke gezondheid. Dat inzicht heeft niet alleen de coronapandemie ons gebracht, maar is ook aangetoond in diverse onderzoeken, waarvan je er vele terugvindt in onze uitgave Advies in Cijfers (de 2021-editie van deze uitgave is overigens in de maak en verschijnt in juni). En niet alleen de wetenschap is daarvan doordrongen, ook de overheid komt inmiddels steeds vaker tot dit besef, wat overigens helaas nog niet altijd wil zeggen dat ze er ook naar handelen... De tijd die nodig is om te voorzien in de adviesbehoefte van de consument, is er alleen als we efficiënt samenwerken in de keten.

  Als Adfiz laten we geen kans onbenut om de leden, maar ook de sector in zijn volle breedte, te wijzen op het belang van betere samenwerking in de keten. Met Aplaza, SIVI en het Verbond werken we hard aan het promoten van eHerkenning en het nastreven van een betere kwaliteit van digitaal aangeleverde documenten. Als we er met z'n allen de schouders onder blijven zetten, weet ik zeker dat we ‘at the end’ net zo'n geoliede machine kunnen worden als Ajax. En dat is – los van voorkeuren – goed voor de klant en goed voor ons.

  Bron: Adfiz 3 mei 2021

 • 30 Apr 2021 11:32 | Advieskantoor 'FINANCE Visie' (Administrator)

  Sinds de coronacrisis weet vrijwel iedere Nederlander wat exponentiële groei betekent. De innovation scouts, distruptive growth operators, tribe leads, intrapreneurs en digital evangelists in de verzekeringswereld lachten daarbij in hun vuistje. Deze term was voor hen zo 2019. Wat zeg ik, zo 2015 zelfs.

  Al jaren waren deze innovation sherpas bezig de Nederlandse verzekeringsmarkt volledig op zijn kop te zetten met nieuwe customer experiences en immersive concepts die als vanzelf exponentieel zouden groeien. De opwinding binnen deze kringen was een jaar geleden dan ook groot: Lemonade kwam naar Nederland! Nu zouden de lemen verzekeringsreuzen met eigen ogen zien wat productinnovatie echt inhoudt.

  Vrijwel alle zogenaamde innovatieve proposities zijn niet onderscheidend of volstrekt onbegrijpelijk

  Onderscheidend?

  Lemonade beloofde veel. De site en app zagen er ook gelikt uit. Maar waren de producten echt goedkoop? De allergoedkoopste dekkingen zijn inderdaad marginaal goedkoper dan die van bestaande concurrenten. Onderscheidend? De producten leken verdacht veel op de bestaande Nederlandse woonhuis- en aansprakelijkheidsverzekeringen. Een snelle aanvraag? Bij de aanvraagstraat ontbreken de meest basale koppelingen naar bestaande woonhuisdata, en de keuze om woningen niet via postcode/huisnummer te identificeren is onhandig als je in de Kerkstraat in Zwolle woont (probeer maar eens).

  Knollen voor citroenen

  En zo kan ik nog even doorgaan. Natuurlijk is het vervelend voor verzekeraars om een rijke hypefabriek als concurrent in een rendabel marktsegment te moeten verwelkomen, maar onderscheidend en disruptief? Nee, dat is Lemonade bepaald niet. De samenwerking met Independer is een belangrijke indicatie dat de exponentiële groei voor Lemonade voorlopig uitbleef. Lemonade is exemplarisch voor de staat van insurtech waar te veel knollen voor citroenen worden gehypet. Innovatie is van middel tot doel geworden. Van verbeterinstrument tot PR-stunt verworden.

  Lees ook

  Overzicht: Vernieuwen om het vernieuwen. Zit er een lijn in de innovatie?

  Regelmatig onderzoeken Trend-Rx en Improof de houding van consumenten ten opzichte van insurtech-proposities. In dat onderzoek is een concepttest opgenomen waarin respondenten kwalitatief reageren op nieuwe proposities. Het grootste probleem bij deze test? De innovaties zo beschrijven dat mensen überhaupt verschil kunnen waarnemen met bestaande concepten en in ieder geval een basaal idee hebben van de opzet van de beoogde innovatie. Vrijwel alle zogenaamde innovatieve proposities zijn niet onderscheidend of volstrekt onbegrijpelijk.

  Het i-woord

  Langzaam dringt dit ook bij de verzekeraars door. De commerciële baas van een Nederlandse verzekeraar met een vernieuwingsreputatie vertrouwde mij onlangs zuchtend toe: “De woorden innovatie en agile zijn hier verboden. We zorgen ervoor dat we goed geprijsde producten met  moderne voorwaarden eenvoudig toegankelijk maken voor onze klanten.” Ik vond dat verfrissend innovatief klinken. Jammer dat ik het i-woord nou net niet meer mocht gebruiken.

 • 06 Jun 2020 09:31 | Pieter Baks

  De gemiddelde doorlooptijd van hypotheekaanvragen is sinds het begin van de coronacrisis drie maanden geleden bijna verviervoudigd, meldt Independer

  Doorlooptijd hypotheekaanvragen bijna verviervoudigd

  Voordat het virus ons land bereikte, lag de doorlooptijd voor hypotheekaanvragen gemiddeld op twee werkdagen. Nu moet de gemiddelde hypotheekaanvrager zeven werkdagen wachten, “met uitschieters naar 13 of zelfs 14”, aldus Independer. “Aanvragers worden vaak verrast door de vertraging, die hun veel onrust oplevert. Zo hebben zij vaak zorg over het halen van deadlines voor de ontbindende voorwaarden.”

  Drukker en strenger

  De langere doorlooptijd voor hypotheekaanvragen is enerzijds te verklaren door de sterk toegenomen drukte. “Hypotheekvertrekkers hebben in korte tijd veel meer werk gekregen omdat het aantal hypotheekaanvragen de laatste maanden explosief is gestegen.” Maar daarnaast is de controle bij geldgevers ook strenger geworden. “Steeds vaker stellen zij ‘follow-upvragen’. Het gaat uiteindelijk om flinke sommen geld die de consument leent. Daarom is het logisch dat geldverstrekkers aanvragen tot in detail controleren. Hiermee willen ze voorkomen dat de klant zijn financiële verplichtingen niet kan dragen. Het gevolg hiervan is dat meer tijd nodig is voor het beoordelen van zowel de hypotheekaanvraag als de aanvraag voor een renteaanbod.”

  Geldgevers stellen steeds vaker 'follow-upvragen'

  Tijdig dossier opbouwen

  Volgens de online vergelijker is het momenteel belangrijker dan ooit dat hypotheekaanvragers op tijd beginnen met het correct en volledig opbouwen van hun dossiers. “Uiteraard is de adviseur tijdens de hypotheekaanvraag verantwoordelijk voor het volledig maken van het dossier. Maar tegelijk kun je er als aanvrager bovenop zitten als het gaat om correctheid en volledigheid van de informatie die je aanlevert. Denk bijvoorbeeld aan informatie over roodstaan, het hebben van een lease-auto, de creditcard of een studieschuld. Verzamel alles en begin daar zo vroeg mogelijk mee, want al deze zaken hebben invloed op je hypotheeklening.”

  Wachttijd tot 13 werkdagen

  Volgens de wachttijd-pagina van Independer duurt de beoordeling van het dossier het langst bij Reaal en Conneqt-label Robuust (13 dagen). Ook bij NN (12 dagen), Aegon en Merius (11 dagen) moet de aanvrager langer dan tien werkdagen wachten. Woonfonds, Rabobank, Munt en Attenz hebben met drie dagen de kortste doorlooptijd. De gegevens van Independer dateren overigens van 25 mei. Het aanvragen van een renteaanbod gaat sneller. Daar zijn de grootste wachttijden vijf dagen (Obvion) en zes dagen (Aegon).

  Om het proces eenvoudig te houden, introduceerde NHG vorige week al een uniforme corona-vragenlijst.

  Florius gaat volledig digitaal

  Florius (wachttijd dossierafhandeling vier werkdagen) heeft vanaf donderdag een sneller online proces: alle documenten kunnen nu digitaal worden ondertekend. “Na de bindende overeenkomst, kunnen consumenten ook het renteaanbod, de SEPA-machtiging en het klantbeeldformulier online invullen en ondertekenen. Hiermee kan de totale hypotheekaanvraag veilig online worden geregeld.” Ondertekenen kan via de inlogmethode van de eigen bank van de klant. Daarvoor moet wel een mijnFlorius-account worden aangemaakt.

  Eerste publicatie door Rob van de Laar op 4 jun 2020

  Bron AMweb

 • 02 Jun 2020 11:26 | Pieter Baks

  De Commissie van Beroep oordeelde vorige week dat financieel adviseurs niet verplicht zijn om klanten op de hoogte te stellen van algemene premiedalingen. Een grote opluchting voor veel intermediairs, maar volgens DFO-directeur Jurjen Oosterbaan niet een om heel blij mee te zijn. Hij vindt de argumentatie bovendien wankel, van een definitief oordeel is wat hem betreft nog geen sprake. “Het lijkt er op dat ze naar een bepaalde oplossing toe wilden redeneren.”

  Jurjen Oosterbaan (DFO): ‘Uitspraak in ORV-zaak is een pyrrusoverwinning’

  De geschillencommissie heeft in drie voorgaande zaken de consument gelijk gegeven. Daar zet de Commissie van Beroep nu een streep door. Hoe opmerkelijk is dat?
  “Vooropgesteld denk ik dat een consument die een vaste adviesrelatie heeft met een intermediair, kan en mag verwachten dat zijn adviseur op enig moment zal wijzen op aantrekkelijker alternatieven in de markt. Voorwaarde is wel dat er een duurzame adviesrelatie is. In deze zaak was dat anders, hypotheekadviseurs hebben die relatie meestal niet. Maar mijn uitgangspunt is dat ik vind dat een adviseur spontaan moet attenderen.

  Wat de Commissie van Beroep nu doet, spoort ook niet meer met de hoe de toezichthouder hier naar kijkt

  Wat hier echter gebeurt, en daar haak ik af, is dat de Commissie van Beroep het oordeel koppelt aan een publiekrechtelijke bepaling. Die is uitsluitend van kracht tussen de toezichthouder en de onder toezicht gestelde en gaat alleen om het product zoals dat gesloten is. Maar het publiekrecht en het privaatrecht lopen niet synchroon naast elkaar. In het privaatrecht heb je een verdergaande verplichting. Dan ga je beoordelen of er redelijk en bekwaam is gehandeld. Hier wordt de zaak wel heel eenzijdig publiekrechtelijk uitgelegd. Het lijkt erop dat ze zo naar een bepaalde oplossing toe wilden redeneren.”

  Wat zou volgens jou een logischer uitspraak zijn geweest?
  “Logisch zou zijn geweest dat als er een duurzame relatie is, er op enig moment een signaal uitgaat naar de klant: ‘De markt is veranderd, het kan zinvol zijn om te onderzoeken of er een premievoordeel te behalen is.’ Dat je een klant attendeert. Het begint echter te knellen wat de adviseur is. Als jij eenzijdig een product wil adviseren en daarna geen relatie meer wil: dat mag. Maar wees daar helder over. Dit probleem ontstaat omdat niet meer helder is wat de relatie inhoudt.”

  Reactie Adfiz op de ORV-uitspraak

  Adfiz heeft op de eigen website met tevredenheid gereageerd op de uitspraak van de Commissie van Beroep. De branchevereniging stelt: “De duidelijkheid die met deze uitspraak ontstaat is zeer welkom. Wij zijn met name tevreden dat Kifid bevestigt dat de wettelijke zorgplicht uit de Wft zich beperkt tot informatie over wetswijzigingen en wijzigingen in het product en het hierover bij afsluiten gegeven advies.

  Tegelijk is in dit hele traject, en de media-aandacht die daarbij kwam kijken, helder geworden welke percepties en hoge verwachtingen klanten hebben over de dienstverlening van adviseurs. Die waardering is natuurlijk positief, maar om toekomstige teleurstellingen te voorkomen blijft het zeer belangrijk om met de klant goede afspraken te maken over de dienstverlening, expliciet te communiceren over belangrijke wijzigingen en de zorgplicht/nazorg serieus te nemen.”

  Op welke gronden zou de commissie moeten beoordelen of een relatie duurzaam is of was?
  “Dat is het waard om te onderzoeken, hoe die relatie geweest is. Kijk, als een klant op geen enkele wijze meer contact heeft gezocht, dan mag die ook niet verwachten dat zijn belangen volledig behartigd worden. Anderzijds heb je als adviseur al die mensen in je portefeuille, je hebt de emailadressen. Dan vind ik attenderen toch wel tot de taak behoren van de adviseur. Ook als de relatie wat minder is.

  Met de Wft was de aandacht vooral gericht op het transactiemoment. Daar zijn de doelen behaald. Nu zie je dat de AFM bij de minister wetgeving bepleit voor het onderhoud op financiële producten. Wat de Commissie van Beroep nu doet, spoort dus ook niet meer met de hoe de toezichthouder hier naar kijkt.”

  Kifid laat al doorschemeren dat alle zaken volgens deze lijn worden afgewikkeld. Is dit een finaal oordeel?
  “Dat lijkt me niet. Ik denk dat op een gegeven moment toch een Consumentenbond of rechtsbijstandsverzekering naar de rechter gaat. Dan krijg je mogelijk toch een andere uitspraak. Een op basis van de adviesrelatie. Als dit wel de definitieve uitspraak is, dan is die niet in het voordeel van het aanzien van de branche.

  Adfiz moet zich afvragen of ze wel zo tevreden moeten zijn met deze uitspraak. Wil je dat de consument de adviseur zo gaat zien? Het is fijn dat adviseurs de dans ontspringen, maar de adviseur wordt nu gepositioneerd op een manier die je niet moet willen. Dan moet je consequent zijn en het gaan herstellen.”

  Lees ook

  Adviseur hoefde niet te wijzen op algemene premiedaling orv

  Wat bedoel je met herstellen?
  “Deze klanten hadden duidelijk een ander verwachtingspatroon van hun adviseur. Dan is het goed als bijvoorbeeld de OvFD zegt: ‘wij vinden deze uitspraak niet goed voor het profiel van de adviseur. We gaan er bij onze leden op aandringen dat klanten betere verwachtingen krijgen over hun dienstverlening.’

  Wat er nu gebeurt geeft een verkeerd beeld bij de consument. We moeten de meerwaarde van de adviseur laten zien. Dat is een ander dier dan de verkoper bij een aanbieder. Als onafhankelijk adviseur heb je alleen meerwaarde als je naar de consument duidelijk kan maken dat je iets anders doet dan een verkoper. Nu heb je naar de samenleving een heel lastig verhaal te vertellen en ondergraaf je je eigen bestaansrecht. Deze uitspraak is een pyrrusoverwinning.”

  Eerste publicatie door Bart van de Laak op 2 jun 2020

  Laatste update 10:50

  Bron AMweb

 • 29 May 2020 12:20 | Pieter Baks

  Een aparte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen is strijdig met het Europees recht. Dat is de conclusie van een juridische analyse die in opdracht van de Werkvereniging is uitgevoerd.

  Werkvereniging: AOV zelfstandigen is in strijd met Europees recht

  “In het Pensioenakkoord hebben werkgevers- en werknemersorganisaties afgesproken dat er een aparte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zelfstandigen moet komen”, zegt Roos Wouters van de Werkvereniging. De Werkvereniging is de grootste belangenorganisatie van zelfstandigen en andere modern werkenden.

  Kabinet heeft probleem

  “Wij hebben laten toetsen of dat in het licht van Europese wetgeving überhaupt wel mogelijk is. De conclusie was dat een arbeidsongeschiktheidsverzekering die uitsluitend geldt voor zelfstandigen, op verschillende punten strijdig is met het Europees recht. Het kabinet heeft dus een groot probleem als dit voorstel wordt overgenomen.”

  Voorstel is niet houdbaar

  “Het voorstel is niet houdbaar als het wordt getoetst aan de Europese Dienstenrichtlijn en het EU-Werkingsverdrag”, vervolgt Wouters. “Wij hebben laten kijken naar deze Europese wetgeving en naar diverse arresten. De conclusie is dat een verplichte AOV enkel en alleen voor zelfstandigen een ongerechtvaardigde belemmering voor de vrijheid van vestiging en het vrij verrichten van diensten vormt. Bovendien wordt met dit voorstel inbreuk gemaakt op de grondrechtelijke vrijheid van ondernemerschap, zoals is vastgelegd in het EU-Handvest.”

  Lees ook

  Lees ook

  Het pensioenakkoord: de stand van zaken

  Belangenorganisatie niet betrokken

  “Het kabinet doet er verstandig aan dit voorstel van tafel te halen, wil men niet verzeild raken in jarenlange juridische procedures”, concludeert Wouters. “Het bizarre is ook dat wij als belangenorganisatie van zelfstandigen er helemaal niet bij betrokken zijn geweest. Dit is in een achterkamertje besloten door de sociale partners, die blijkbaar in de zzp’er een gemeenschappelijke vijand hebben gevonden.”

  Zzp’ers willen AOV helemaal niet

  Uit een eerdere enquête van de Werkvereniging blijkt dat 78% van de zzp’ers zo’n arbeidsongeschiktheidsverzekering ook helemaal niet wil. Wouters: “Tegen werkgevers- en werknemersorganisaties zou ik willen zeggen: regel geen dingen over de hoofden van zzp’ers heen, maar ga met ons als belangenorganisatie de sociale dialoog aan. Dat is immers altijd de kracht van het poldermodel geweest.”

  Eerste publicatie door Annet van den Berg op 29 mei 2020

  Bron Amweb

 • 29 May 2020 11:44 | Pieter Baks

  De nazorgplicht gaat niet zo ver dat een financieel adviseur een consument moet informeren over de premiedalingen van overlijdensrisicoverzekeringen. Dat concludeert de Commissie van Beroep van Kifid.

  ‘Adviseur hoeft niet te wijzen op algemene premiedaling ORV’

  Een adviseur is wettelijk verplicht om een consument gedurende de looptijd van een verzekering wel te informeren over wijzigingen in het product zelf. Dat betekent echter niet dat een adviseur de consument moet informeren over algemene marktontwikkelingen zoals premiedalingen van overlijdensrisicoverzekeringen.

  Klant klaagt over gemiste premiebesparing

  In de betreffende klachtzaak gaat het over een overlijdensrisicoverzekering (ORV) die de consument in april 2011 heeft afgesloten door tussenkomst van De Hypotheker Emmeloord dat onderdeel is van De Hypothekers Associatie. De verzekerde uitkering is € 75.000 tegen een maandelijkse premie van € 26,54.  Eind 2018 beklaagde de consument zich bij zijn financieel adviseur en stelde hem aansprakelijk voor de gemiste premiebesparing, omdat de adviseur hem niet tijdig heeft geïnformeerd over de (sterke) premieverlagingen van ORV’s.

  Geschillencommissie oordeelde eerder in voordeel consument

  De financieel adviseur meent dat hij wettelijk noch contractueel verplicht is om zijn klant te wijzen op algemene premiewijzigingen bij een nieuwe ORV, nu de premie van de betreffende ORV niet verandert. De Commissie van Beroep oordeelt dat gedurende de looptijd van een verzekering de adviseur zijn klant moet informeren over eventuele wijzigingen in het product, zoals dat via de adviseur is afgesloten. De geschillencommissie oordeelde eerder in het voordeel van de consument.

  Nazorgplicht gaat niet over algemene marktontwikkelingen

  De wettelijke nazorgplicht gaat volgens de Commissie van Beroep niet zo ver gaat dat een adviseur de consument moet informeren over algemene marktontwikkelingen zoals premiedalingen van ORV’s, aldus de Commissie van Beroep. Een consument en een financieel adviseur kunnen over een dergelijke nazorgplicht overigens wel afspraken maken, maar dat is hier niet gebeurd. Kortom, er is geen sprake van schending van de nazorgplicht door de financieel adviseur. Er is geen reden om eventuele financiële schade te verhalen op de financieel adviseur.

  Er loopt op dit moment nog een beroepsprocedure over de zorgplicht van een financieel adviseur bij een ORV. Daarover spreekt de commissie zich binnenkort uit. Naar verwachting is de uitspraak in die zaak vergelijkbaar.

  Eerste publicatie door Annet van den Berg op 29 mei 2020

  Bron Amweb