• 08 Jun 2021 11:56 | Advieskantoor 'FINANCE Visie' (Administrator)

  Wanneer verzekerbaarheid sterk onder druk komt te staan, is een acceptatieplicht een van de middelen om dit tegen te gaan. Dat meent de AFM, in de verkennende studie ‘Personaliseren van prijs en voorwaarden in de verzekeringssector’. De studie geeft de sector negen aandachtspunten mee om met oog voor de kansen, de risico’s te verkleinen bij het inzetten van gepersonaliseerde beprijzing.

  De toezichthouder: “Gedragsbeprijzing kan leiden tot veiliger gedrag, een lagere schadelast en welvaartswinst. Het kan ook verhinderen dat een branche als geheel, bijvoorbeeld taxi’s, wordt uitgesloten. Tegelijkertijd kan geavanceerde risicoselectie leiden tot onverzekerbaarheid, en het niet langer kunnen vergelijken van verzekeringsproducten. Zeker als ook polisvoorwaarden worden gepersonaliseerd.

  “Bij misstanden hebben wij de mogelijkheid om in te grijpen, onder meer op basis van de normen voor productontwikkeling. Bij dit thema zijn meer dan ooit de eigen verantwoordelijkheid en het morele kompas van verzekeraars van belang. Wij moedigen initiatieven van de sector aan om hierover door te denken. Onder meer omdat de tegendruk vanuit consumenten beperkt is en concurrentiedruk het morele kompas kan overschaduwen. Wij blijven zelf de ontwikkelingen nauwgezet volgen en gaan graag de dialoog aan met de sector en andere betrokken stakeholders.”

  Verzekerbaarheid borgen

  De aandachtspunten voor individuele verzekeraars: houd er rekening mee hoe toerekenbaar en beïnvloedbaar de gebruikte inputdata is; weeg het klantbelang evenwichtig mee bij het gebruik van data om de premie mee te bepalen; gebruik opgedane inzichten uit data bij een specifieke verzekering niet ook bij de beprijzing van andere verzekeringen; aak van het delen van gedragsdata geen verplichting; borg dat de kwaliteit van data en data-analyse hoog is en dat er zodoende nooit sprake kan zijn van ongeoorloofde (indirecte) discriminatie.

  De aandachtspunten voor sector en beleidsmakers: houd rekening met zowel de korte als de lange termijn; transparantie en uitlegbaarheid kunnen helpen om het bewustzijn van klanten te vergroten; borg de verzekerbaarheid van klanten; een acceptatieplicht is een middel om verzekerbaarheid te borgen.

  Reactie Verbond van Verzekeraars

  Het Verbond van Verzekeraars reageert: "Nederlandse verzekeraars zijn zorgvuldig bij het toepassen van data-analyse voor personalisatie van premies en voorwaarden op basis van gedrag en data. Dit blijkt uit de vandaag verschenen studie van toezichthouder AFM. Daarom passen verzekeraars dergelijke technieken slechts in beperkte mate toe. Bovendien stelt het vorig jaar vastgestelde Ethisch kader extra eisen aan het toepassen van dergelijke technieken om te voorkomen dat premiedifferentiatie leidt tot discriminatie en onverzekerbaarheid.

  "Het Verbond meent dat alleen als de klant, toezichthouder en wetgever voldoende vertrouwen hebben in een correct gebruik van data, verzekeraars in staat zijn nieuwe technologieën toekomstbestendig in hun bedrijfsprocessen te verwerken."

 • 08 Jun 2021 08:56 | Advieskantoor 'FINANCE Visie' (Administrator)

  Verzekeraars bieden al jaren verzekeringen aan met premies die onder de prijs liggen van de onafhankelijke provisie ontvangende tussenpersoon.

  Minister Hoekstra praat weer met AFM en Consumentenbond: provisietransparantie nominaal en per product. Adviseurs moeten in de toekomst exact weergeven hoeveel provisie zij ontvangen op een schadeproduct.

  Minister van Financiën Wopke Hoekstra heeft na nieuwe gesprekken met de AFM en Consumentenbond geoordeeld dat de voordelen voor de consument zwaarder wegen dan de bezwaren van de adviesbranche. Nieuw is dat Hoekstra na drie jaar wil evalueren.

  In het eerste voorstel om provisie actief transparant te maken, konden adviseurs nog volstaan door een gemiddeld percentage per productgroep met de klant te communiceren. Vorig jaar oktober liet de minister al weten daarop terug te komen. Het moest nominaal en per product. Dat schreef Hoekstra overigens op het moment dat de reacties op de internetconsultatie nog geïnventariseerd moesten worden.

  ‘Reacties verdeeld in twee groepen’

  Nu schrijft de minister aan de Kamer dat de consultatie een ‘aanzienlijk aantal reacties’ opleverde, verdeeld in twee groepen. “Enerzijds waren er de
  indieners van een reactie die kortweg van mening waren dat het een proportioneel en uitvoerbaar voorstel betrof, ondanks dat zij veelal menen het een ingreep is die verder gaat dan zij nodig achten. De andere groep heeft onder meer grote moeite met het voorstel voor gemiddelden per productcategorie en het gebruik van percentages. Zij vonden dat de consument daarmee niet optimaal werd geïnformeerd, en dat het voorstel daarom niet optimaal voldeed aan het genoemde doel.”

  Voorstanders mochten opnieuw aan tafel

  Uit de brief van Hoekstra blijkt niet dat hij opvolging heeft gegeven aan de partijen die bezwaar hadden tegen actieve provisietransparantie. Wel is de minister opnieuw gaan praten met voorstanders. “Na bestudering van alle consultatiereacties heb ik mij laten overtuigen door onder meer de Consumentenbond en de AFM, die stelden dat de voordelen voor de consument van het weten van de nominale bedragen in zijn of haar concrete geval zwaarder wegen.”

  De manier waarop kenbaar moet worden gemaakt wat de provisie zal bedragen, laat de minister aan de adviseur zelf. Dat kan een schriftelijk zijn, maar mag ook mondeling meegedeeld worden.

 • 07 Jun 2021 18:04 | Advieskantoor 'FINANCE Visie' (Administrator)

  Bijna driekwart van de zzp’ers ziet een verplichte AOV, zoals deze nu is afgesproken in het pensioenakkoord, niet zitten. Ook heeft 48 procent van de zzp'ers hun pensioen momenteel nog niet geregeld. Dit blijkt uit onderzoek van Knab onder 2.500 Nederlandse zzp’ers.

  De verplichte pensioenregeling ligt momenteel op de onderhandeltafel, maar 72 procent van de zzp’ers ziet daar helemaal niets in. Het meest genoemde argument hierbij is dat men juist ondernemer is geworden om dit soort zaken zelf te kunnen regelen. Daarnaast vrezen veel zzp’ers dat de regeling vanuit de overheid te algemeen is en daardoor niet de beste oplossing voor hun specifieke situatie.

  Betaalbaar en toepasbaar

  De 28 procent die een verplicht pensioen wel steunt, doet dit vooral omdat het problemen voorziet doordat de meeste zzp’ers hun pensioen niet regelen. De verplichte AOV moet volgens deze groep dan wel betaalbaar en toepasbaar zijn op de situatie van de zzp’er. De steun voor een verplicht pensioen blijkt uit het onderzoek overigens groter onder zzp’ers die geen pensioen opbouwen (32%) dan onder zzp’ers die dat wel doen (24%).

  Onderzoek Ipsos

  Ipsos deed in 2019 al onderzoek naar het animo voor de verplichte AOV en ontdekte toen dat driekwart van de ondernemers de verplichte pensioenregeling niet zag zitten.

 • 31 May 2021 11:02 | Advieskantoor 'FINANCE Visie' (Administrator)

  griep tekening via Pixabay

  Van alle werknemers gaf in 2020 ruim twee procent aan te hebben verzuimd met klachten die werden veroorzaakt door het coronavirus (zoals klachten aan luchtwegen en verkoudheidsklachten), en dat dit is bevestigd met een test. Van alle bedrijfstakken was de groep werknemers die verzuimde vanwege coronaklachten met bijna vier procent het grootst in de zorg. Ook in het onderwijs en in de handel was dit met drie procent bovengemiddeld hoog. In de landbouw, de informatie en communicatie, en bij financiële instellingen (alle een procent) was het verzuim met klachten die werden veroorzaakt door het coronavirus relatief laag.

  Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers uit de kwartaalenquête ziekteverzuim en de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van CBS en TNO.

  Hoogste ziekteverzuim werknemers in zeventien jaar

  Het ziekteverzuim onder werknemers van bedrijven en overheid is in 2020 gestegen tot 4,7 procent, het hoogste sinds 2003. In 2019 was het verzuim 4,4 procent. Werknemers gaven het vaakst aan te verzuimen vanwege griep of verkoudheid.

  In 2020 was het ziekteverzuim onder werknemers met 6,4 procent het hoogst in de zorg. In 2019 was dit nog 5,7 procent. Het ziekteverzuim in de zorg is altijd bovengemiddeld geweest, en sinds 2018 is het verzuim in deze bedrijfstak het hoogst. Vooral in de verpleeg-en verzorgingstehuizen werd er veel verzuimd vanwege ziekte: 7,7 procent, tegen 6,8 procent in 2019. De horeca kende in 2020 de sterkste toename: 3,7 procent, tegen 2,7 procent een jaar eerder. Niet eerder nam het verzuim in de horeca in één jaar tijd zo sterk toe.

  Laagste verzuimpercentage in de financiële dienstverlening

  Alleen in de financiële dienstverlening lag het verzuim door ziekte in 2020 onder de drie procent. Ook in de specialistische zakelijke dienstverlening was het verzuim met 3,1 procent laag, evenals in de bedrijfstak informatie en communicatie (3,2 procent). In alle drie de bedrijfstakken bleef het verzuim door ziekte nagenoeg onveranderd ten opzichte van 2019.

  Het ziekteverzuimpercentage is steevast het laagst bij de kleinste bedrijven, maar nam bij deze bedrijven met minder dan tien werknemers wel het sterkst toe: van 1,7 procent in 2019, naar 2,8 procent in 2020. De laatste keer dat het ziekteverzuim bij de kleinste bedrijven zo hoog was, was in 2002. Bij de middelgrote bedrijven is het ziekteverzuim toegenomen tot 4,4 procent (3,8 procent in 2019). Grote bedrijven (met 100 werknemers of meer) kenden een verzuim van 5,4 procent, tegen 5,2 procent een jaar eerder.

  Bron: VVP Online

 • 29 May 2021 11:50 | Advieskantoor 'FINANCE Visie' (Administrator)

  De premies voor de AOV van Movir zijn begin dit jaar en bloc verhoogd. Verzekerden betalen nu tot 10% meer. Dat komt niet alleen door meer claims vanwege de coronacrisis; de schadelast was ook de laatste jaren al toegenomen. Bovendien is een herverzekeringsprogramma eind vorig jaar afgelopen.

  De premieverhoging bij Movir was onderdeel van een presentatie van NN Group tijdens een webinar voor analisten over de schaderesultaten. Maurice Koopman, ceo van NN Schade, belichtte onder meer de stand van zaken bij de inkomensverzekeringen. Daar zijn maatregelen getroffen om de slechte resultaten weer om te buigen.

  Combined ratio boven de 100

  De inkomensportefeuille (ongevallen, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid) telt bij de groep ongeveer een miljard euro aan premie-inkomen op jaarbasis, goed voor een marktaandeel van 32%. De combined ratio is vorig jaar aan de verkeerde kant van de streep terechtgekomen, gaf Koopman aan: die staat over 2020 op 102,6%. Het bedrag aan uitkeringen en kosten is dus groter dan de verdiende premie. In 2019 was de combined ratio nog onder de 95%.

  Meer claims

  De grote boosdoener is het toegenomen bedrag aan schadeclaims in de collectieve markt als gevolg van de Covid-pandemie. Daarnaast speelt de reductie van de zogeheten IFRS-discount rate NN parten. Die laatste factor maakt dat er meer geld opzij moet worden gezet voor risico’s in de portefeuille. Dat effect zal de komende jaren in de premies worden verwerkt. Het concern verwacht wel een herstel van de resultaten als de coronamaatregelen worden opgeheven. NN wil het marktaandeel in collectieve inkomensverzekeringen ‘voorzichtig’ uitbreiden door eenvoudige en innovatieve producten op de markt te brengen.

  Atypische AOV-portefeuille

  Ook in de individuele AOV-markt ziet NN meer claims. “Dat heeft te maken met een toegenomen maatschappelijke focus op psychische problemen zoals burn-outs.” Maar ook in het verleden gemaakte strategische keuzes hebben invloed, aldus Koopman, doelend op het gegeven dat Movir zich van oudsher op professionals uit de medische hoek richt. “Die zorgen ervoor dat we een atypische AOV-portefeuille hebben, waarbij de medische sector bovengemiddeld vertegenwoordigd is.” Een deel van de toegenomen schadelast kon worden opgevangen door het herverzekeringsprogramma.

  Met name meer claims van jonge medici

  Woordvoerder Bas Kuik wijst er desgevraagd op dat de premieverhoging vorig jaar al is gemeld aan verzekerden en intermediair. “De afgelopen drie jaar ziet Movir met name een stijging van de schadelast in claims van jonge medici. Ook Movir zag door Covid een stijging van de schadelast in eerste helft van 2020 en in de tweede helft van 2020 een daling. Dit proces is gelijk aan de stijgingen en dalingen van besmettingen in de Nederlandse maatschappij.

 • 06 May 2021 10:35 | Advieskantoor 'FINANCE Visie' (Administrator)

  Ajax is gisteren voor de 35ste keer landskampioen geworden. Dat is voor de ene Adfiz-collega aanleiding tot een licht euforische stemming en af en toe een klein sneertje richting de ‘minder Ajax-gezinde' collega's; voor die laatstgenoemden is het vandaag even incasseren geblazen. Mij maakt het niet zo heel veel uit. Alhoewel ik moet zeggen dat ik de afgelopen jaren soms echt met plezier heb gekeken naar met name de Europese avonturen van de Amsterdammers.  

  Want wat opvalt aan een goed functionerend elftal – naast het spelplezier – is hoe feilloos de spelers elkaar vinden met precies de juiste pass naar de juiste persoon op het juiste moment. Van onderlinge kinnesinne lijkt geen sprake, er wordt goed geanticipeerd op de spelpositie van teamgenoten en het collectief gaat altijd voor. Om er maar een term uit onze branche tegenaan te gooien: er wordt goed samengewerkt binnen de keten en daarmee is de basis op orde.  

  Die basis is niet altijd op orde binnen de financiële sector. Want ook al onderschrijven we allemaal het belang van een goede samenwerking binnen de keten en zetten we daarin ook goede stappen, het kan nog steeds stukken efficiënter. Terwijl ik dit schrijf maken namelijk honderden, zo niet duizenden medewerkers zich weer op om gegevens uit het ene systeem over te kloppen in het andere. Bijvoorbeeld omdat die twee systemen niet met elkaar kunnen communiceren. Omdat er verschil van inzicht is over welke gegevens nu wel en niet mogen worden bewaard volgens de privacywetgeving. Of omdat verschillende, afzonderlijke documenten als één groot pdf-bestand worden verstuurd. En zo zijn er nog veel meer zaken te benoemen die onnodig niet optimaal op elkaar zijn afgestemd.

  Die gebrekkige samenwerking is zonde van de tijd, de stress, de kosten en de irritaties die het oplevert. Zeker als je bedenkt dat dit alles helemaal niet nodig is omdat de koppelingen waardoor systemen wél met elkaar kunnen communiceren er gewoon zijn. Omdat een heleboel gegevens wél mogen worden gedeeld en de Autoriteit Persoonsgegevens over zoiets als bsn-gegevens heeft aangegeven onder welke voorwaarden deze mogen worden opgeslagen. En omdat het een kleine moeite is om je even in de ontvanger te verplaatsten en documenten, zoals ook is afgesproken in de standaarden, als afzonderlijke bestanden te mailen, ook al is dit iets extra werk.  

  Behalve tijdsbesparing en het wegnemen van stress, kosten en irritaties, is er nog een belangrijke reden om te werken aan een efficiëntere keten: het komt de klant ten goede. Het wordt namelijk steeds duidelijker dat consumenten gebaat zijn bij onafhankelijk financieel advies, zowel in hun portemonnee als op het gebied van hun mentale en zelfs fysieke gezondheid. Dat inzicht heeft niet alleen de coronapandemie ons gebracht, maar is ook aangetoond in diverse onderzoeken, waarvan je er vele terugvindt in onze uitgave Advies in Cijfers (de 2021-editie van deze uitgave is overigens in de maak en verschijnt in juni). En niet alleen de wetenschap is daarvan doordrongen, ook de overheid komt inmiddels steeds vaker tot dit besef, wat overigens helaas nog niet altijd wil zeggen dat ze er ook naar handelen... De tijd die nodig is om te voorzien in de adviesbehoefte van de consument, is er alleen als we efficiënt samenwerken in de keten.

  Als Adfiz laten we geen kans onbenut om de leden, maar ook de sector in zijn volle breedte, te wijzen op het belang van betere samenwerking in de keten. Met Aplaza, SIVI en het Verbond werken we hard aan het promoten van eHerkenning en het nastreven van een betere kwaliteit van digitaal aangeleverde documenten. Als we er met z'n allen de schouders onder blijven zetten, weet ik zeker dat we ‘at the end’ net zo'n geoliede machine kunnen worden als Ajax. En dat is – los van voorkeuren – goed voor de klant en goed voor ons.

  Bron: Adfiz 3 mei 2021

 • 30 Apr 2021 11:32 | Advieskantoor 'FINANCE Visie' (Administrator)

  Sinds de coronacrisis weet vrijwel iedere Nederlander wat exponentiële groei betekent. De innovation scouts, distruptive growth operators, tribe leads, intrapreneurs en digital evangelists in de verzekeringswereld lachten daarbij in hun vuistje. Deze term was voor hen zo 2019. Wat zeg ik, zo 2015 zelfs.

  Al jaren waren deze innovation sherpas bezig de Nederlandse verzekeringsmarkt volledig op zijn kop te zetten met nieuwe customer experiences en immersive concepts die als vanzelf exponentieel zouden groeien. De opwinding binnen deze kringen was een jaar geleden dan ook groot: Lemonade kwam naar Nederland! Nu zouden de lemen verzekeringsreuzen met eigen ogen zien wat productinnovatie echt inhoudt.

  Vrijwel alle zogenaamde innovatieve proposities zijn niet onderscheidend of volstrekt onbegrijpelijk

  Onderscheidend?

  Lemonade beloofde veel. De site en app zagen er ook gelikt uit. Maar waren de producten echt goedkoop? De allergoedkoopste dekkingen zijn inderdaad marginaal goedkoper dan die van bestaande concurrenten. Onderscheidend? De producten leken verdacht veel op de bestaande Nederlandse woonhuis- en aansprakelijkheidsverzekeringen. Een snelle aanvraag? Bij de aanvraagstraat ontbreken de meest basale koppelingen naar bestaande woonhuisdata, en de keuze om woningen niet via postcode/huisnummer te identificeren is onhandig als je in de Kerkstraat in Zwolle woont (probeer maar eens).

  Knollen voor citroenen

  En zo kan ik nog even doorgaan. Natuurlijk is het vervelend voor verzekeraars om een rijke hypefabriek als concurrent in een rendabel marktsegment te moeten verwelkomen, maar onderscheidend en disruptief? Nee, dat is Lemonade bepaald niet. De samenwerking met Independer is een belangrijke indicatie dat de exponentiële groei voor Lemonade voorlopig uitbleef. Lemonade is exemplarisch voor de staat van insurtech waar te veel knollen voor citroenen worden gehypet. Innovatie is van middel tot doel geworden. Van verbeterinstrument tot PR-stunt verworden.

  Lees ook

  Overzicht: Vernieuwen om het vernieuwen. Zit er een lijn in de innovatie?

  Regelmatig onderzoeken Trend-Rx en Improof de houding van consumenten ten opzichte van insurtech-proposities. In dat onderzoek is een concepttest opgenomen waarin respondenten kwalitatief reageren op nieuwe proposities. Het grootste probleem bij deze test? De innovaties zo beschrijven dat mensen überhaupt verschil kunnen waarnemen met bestaande concepten en in ieder geval een basaal idee hebben van de opzet van de beoogde innovatie. Vrijwel alle zogenaamde innovatieve proposities zijn niet onderscheidend of volstrekt onbegrijpelijk.

  Het i-woord

  Langzaam dringt dit ook bij de verzekeraars door. De commerciële baas van een Nederlandse verzekeraar met een vernieuwingsreputatie vertrouwde mij onlangs zuchtend toe: “De woorden innovatie en agile zijn hier verboden. We zorgen ervoor dat we goed geprijsde producten met  moderne voorwaarden eenvoudig toegankelijk maken voor onze klanten.” Ik vond dat verfrissend innovatief klinken. Jammer dat ik het i-woord nou net niet meer mocht gebruiken.

 • 01 Jan 2021 11:17 | Advieskantoor 'FINANCE Visie' (Administrator)

  De coronacrisis heeft zzp'ers nog niet massaal bewogen tot het treffen van een voorziening om arbeidsongeschiktheid op te vangen. Voor Maudie Derks, directeur van Acture, reden om opnieuw te pleiten voor het verplicht stellen van een AOV voor zelfstandigen. En wel volgend jaar al.

  'Verplichte AOV voor zzp'ers per 2023 haalbaar'

  Hoewel 51% van de zzp’ers in de coronacrisis serieuze zorgen heeft gehad over een dalend aantal opdrachten en het wegvallen van inkomen, heeft nog altijd maar een derde van de zelfstandigen iets geregeld om een terugval in inkomen op te vangen. Daar moet de overheid iets aan doen, vindt Maudie Derks, directeur van Acture, de partij achter het Tulpenfonds. De cijfers zijn afkomstig van een zelftest die bezoekers van de Tulpenfonds-website doen.

  Spagaat: wel zorgen, niks geregeld

  De oplossing van de zzp’ers die wel iets hebben geregeld, bestaat volgens CBS-gegevens uit een dekking via een verzekering, het UWV of een crowdsurance-oplossing. Een op de drie heeft helemaal geen voorziening en eenzelfde groep denkt terug te kunnen vallen op de waarde van zijn bedrijf, de overwaarde van zijn huis of het spaargeld. “Daar zit een bijzondere spagaat. Uit alle onderzoeken blijkt dat zelfstandigen zich wel degelijk zorgen maken over de ‘wat als’-vraag.” 

  Giftige cocktail

  Volgens Derks is er sprake van schijnzekerheid bij zzp’ers. “Het verwondert mij zeer dat er zo’n groot percentage is dat de waarde van zijn bedrijf of zijn huis opgeeft. Als zelfstandige bén je je bedrijf. Dus wanneer je arbeidsongeschikt raakt, blijft er van die waarde van het bedrijf weinig over.” En de overwaarde van de woning opsouperen bij arbeidsongeschiktheid lijkt Derks ook geen fijne optie. “Het is veelzeggend én tegelijk pijnlijk om vast te stellen dat zzp’ers deze redenen aanvoeren om het daadwerkelijk regelen van een dekking voor zich uit te schuiven. Een perfect
  voorbeeld van status quo bias: je houdt de dingen graag zoals ze zijn. Vervolgens combineer je dit met de ‘optimistic bias’: dat overkomt mij toch niet. Zo ontstaat een giftige cocktail die
  het welzijn van de groeiende groep zelfstandigen in Nederland bedreigt.”

  Uitvoering door private markt

  Derks pleit voor het verplicht stellen van een arbeidsongeschiktheidsdekking voor zzp’ers. “Wacht niet op de
  volgende uitvoeringstoets van het Pensioenakkoord door UWV waar opnieuw uit zal blijken dat deze niet in staat is de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen nu uit te voeren. Stel de private markt op korte termijn verantwoordelijk voor het aanbieden van een goede dekking, inclusief acceptatieplicht.”

  Derks wijst naar de collectieve dekking die platform Temper voor zelfstandigen in de horeca biedt. Een acceptatieplicht leidt volgens haar bovendien niet tot hoge schades. “Dat bewijst bijvoorbeeld de Tulpenfonds crowdsurance-oplossing waarin iedereen wordt geaccepteerd, onafhankelijk van leeftijd of beroep, voor een gemiddelde maandelijkse bijdrage per zelfstandige van € 30. Dus hoezo onbetaalbaar?”

  Van valkuil naar vangnet

  Wat Acture betreft is verplichtstelling per 1 januari volgend jaar mogelijk. “Ik ben ervan overtuigd dat heel zelfstandig Nederland ergens een oplossing kan vinden, individueel of collectief. De verplichtstelling zou de zzp’ers in Nederland verlossen van een groot risico. Als we stoppen met wegkijken van het probleem maken we van een valkuil een vangnet.”

 • 06 Jun 2020 09:31 | Pieter Baks

  De gemiddelde doorlooptijd van hypotheekaanvragen is sinds het begin van de coronacrisis drie maanden geleden bijna verviervoudigd, meldt Independer

  Doorlooptijd hypotheekaanvragen bijna verviervoudigd

  Voordat het virus ons land bereikte, lag de doorlooptijd voor hypotheekaanvragen gemiddeld op twee werkdagen. Nu moet de gemiddelde hypotheekaanvrager zeven werkdagen wachten, “met uitschieters naar 13 of zelfs 14”, aldus Independer. “Aanvragers worden vaak verrast door de vertraging, die hun veel onrust oplevert. Zo hebben zij vaak zorg over het halen van deadlines voor de ontbindende voorwaarden.”

  Drukker en strenger

  De langere doorlooptijd voor hypotheekaanvragen is enerzijds te verklaren door de sterk toegenomen drukte. “Hypotheekvertrekkers hebben in korte tijd veel meer werk gekregen omdat het aantal hypotheekaanvragen de laatste maanden explosief is gestegen.” Maar daarnaast is de controle bij geldgevers ook strenger geworden. “Steeds vaker stellen zij ‘follow-upvragen’. Het gaat uiteindelijk om flinke sommen geld die de consument leent. Daarom is het logisch dat geldverstrekkers aanvragen tot in detail controleren. Hiermee willen ze voorkomen dat de klant zijn financiële verplichtingen niet kan dragen. Het gevolg hiervan is dat meer tijd nodig is voor het beoordelen van zowel de hypotheekaanvraag als de aanvraag voor een renteaanbod.”

  Geldgevers stellen steeds vaker 'follow-upvragen'

  Tijdig dossier opbouwen

  Volgens de online vergelijker is het momenteel belangrijker dan ooit dat hypotheekaanvragers op tijd beginnen met het correct en volledig opbouwen van hun dossiers. “Uiteraard is de adviseur tijdens de hypotheekaanvraag verantwoordelijk voor het volledig maken van het dossier. Maar tegelijk kun je er als aanvrager bovenop zitten als het gaat om correctheid en volledigheid van de informatie die je aanlevert. Denk bijvoorbeeld aan informatie over roodstaan, het hebben van een lease-auto, de creditcard of een studieschuld. Verzamel alles en begin daar zo vroeg mogelijk mee, want al deze zaken hebben invloed op je hypotheeklening.”

  Wachttijd tot 13 werkdagen

  Volgens de wachttijd-pagina van Independer duurt de beoordeling van het dossier het langst bij Reaal en Conneqt-label Robuust (13 dagen). Ook bij NN (12 dagen), Aegon en Merius (11 dagen) moet de aanvrager langer dan tien werkdagen wachten. Woonfonds, Rabobank, Munt en Attenz hebben met drie dagen de kortste doorlooptijd. De gegevens van Independer dateren overigens van 25 mei. Het aanvragen van een renteaanbod gaat sneller. Daar zijn de grootste wachttijden vijf dagen (Obvion) en zes dagen (Aegon).

  Om het proces eenvoudig te houden, introduceerde NHG vorige week al een uniforme corona-vragenlijst.

  Florius gaat volledig digitaal

  Florius (wachttijd dossierafhandeling vier werkdagen) heeft vanaf donderdag een sneller online proces: alle documenten kunnen nu digitaal worden ondertekend. “Na de bindende overeenkomst, kunnen consumenten ook het renteaanbod, de SEPA-machtiging en het klantbeeldformulier online invullen en ondertekenen. Hiermee kan de totale hypotheekaanvraag veilig online worden geregeld.” Ondertekenen kan via de inlogmethode van de eigen bank van de klant. Daarvoor moet wel een mijnFlorius-account worden aangemaakt.

  Eerste publicatie door Rob van de Laar op 4 jun 2020

  Bron AMweb

 • 02 Jun 2020 11:26 | Pieter Baks

  De Commissie van Beroep oordeelde vorige week dat financieel adviseurs niet verplicht zijn om klanten op de hoogte te stellen van algemene premiedalingen. Een grote opluchting voor veel intermediairs, maar volgens DFO-directeur Jurjen Oosterbaan niet een om heel blij mee te zijn. Hij vindt de argumentatie bovendien wankel, van een definitief oordeel is wat hem betreft nog geen sprake. “Het lijkt er op dat ze naar een bepaalde oplossing toe wilden redeneren.”

  Jurjen Oosterbaan (DFO): ‘Uitspraak in ORV-zaak is een pyrrusoverwinning’

  De geschillencommissie heeft in drie voorgaande zaken de consument gelijk gegeven. Daar zet de Commissie van Beroep nu een streep door. Hoe opmerkelijk is dat?
  “Vooropgesteld denk ik dat een consument die een vaste adviesrelatie heeft met een intermediair, kan en mag verwachten dat zijn adviseur op enig moment zal wijzen op aantrekkelijker alternatieven in de markt. Voorwaarde is wel dat er een duurzame adviesrelatie is. In deze zaak was dat anders, hypotheekadviseurs hebben die relatie meestal niet. Maar mijn uitgangspunt is dat ik vind dat een adviseur spontaan moet attenderen.

  Wat de Commissie van Beroep nu doet, spoort ook niet meer met de hoe de toezichthouder hier naar kijkt

  Wat hier echter gebeurt, en daar haak ik af, is dat de Commissie van Beroep het oordeel koppelt aan een publiekrechtelijke bepaling. Die is uitsluitend van kracht tussen de toezichthouder en de onder toezicht gestelde en gaat alleen om het product zoals dat gesloten is. Maar het publiekrecht en het privaatrecht lopen niet synchroon naast elkaar. In het privaatrecht heb je een verdergaande verplichting. Dan ga je beoordelen of er redelijk en bekwaam is gehandeld. Hier wordt de zaak wel heel eenzijdig publiekrechtelijk uitgelegd. Het lijkt erop dat ze zo naar een bepaalde oplossing toe wilden redeneren.”

  Wat zou volgens jou een logischer uitspraak zijn geweest?
  “Logisch zou zijn geweest dat als er een duurzame relatie is, er op enig moment een signaal uitgaat naar de klant: ‘De markt is veranderd, het kan zinvol zijn om te onderzoeken of er een premievoordeel te behalen is.’ Dat je een klant attendeert. Het begint echter te knellen wat de adviseur is. Als jij eenzijdig een product wil adviseren en daarna geen relatie meer wil: dat mag. Maar wees daar helder over. Dit probleem ontstaat omdat niet meer helder is wat de relatie inhoudt.”

  Reactie Adfiz op de ORV-uitspraak

  Adfiz heeft op de eigen website met tevredenheid gereageerd op de uitspraak van de Commissie van Beroep. De branchevereniging stelt: “De duidelijkheid die met deze uitspraak ontstaat is zeer welkom. Wij zijn met name tevreden dat Kifid bevestigt dat de wettelijke zorgplicht uit de Wft zich beperkt tot informatie over wetswijzigingen en wijzigingen in het product en het hierover bij afsluiten gegeven advies.

  Tegelijk is in dit hele traject, en de media-aandacht die daarbij kwam kijken, helder geworden welke percepties en hoge verwachtingen klanten hebben over de dienstverlening van adviseurs. Die waardering is natuurlijk positief, maar om toekomstige teleurstellingen te voorkomen blijft het zeer belangrijk om met de klant goede afspraken te maken over de dienstverlening, expliciet te communiceren over belangrijke wijzigingen en de zorgplicht/nazorg serieus te nemen.”

  Op welke gronden zou de commissie moeten beoordelen of een relatie duurzaam is of was?
  “Dat is het waard om te onderzoeken, hoe die relatie geweest is. Kijk, als een klant op geen enkele wijze meer contact heeft gezocht, dan mag die ook niet verwachten dat zijn belangen volledig behartigd worden. Anderzijds heb je als adviseur al die mensen in je portefeuille, je hebt de emailadressen. Dan vind ik attenderen toch wel tot de taak behoren van de adviseur. Ook als de relatie wat minder is.

  Met de Wft was de aandacht vooral gericht op het transactiemoment. Daar zijn de doelen behaald. Nu zie je dat de AFM bij de minister wetgeving bepleit voor het onderhoud op financiële producten. Wat de Commissie van Beroep nu doet, spoort dus ook niet meer met de hoe de toezichthouder hier naar kijkt.”

  Kifid laat al doorschemeren dat alle zaken volgens deze lijn worden afgewikkeld. Is dit een finaal oordeel?
  “Dat lijkt me niet. Ik denk dat op een gegeven moment toch een Consumentenbond of rechtsbijstandsverzekering naar de rechter gaat. Dan krijg je mogelijk toch een andere uitspraak. Een op basis van de adviesrelatie. Als dit wel de definitieve uitspraak is, dan is die niet in het voordeel van het aanzien van de branche.

  Adfiz moet zich afvragen of ze wel zo tevreden moeten zijn met deze uitspraak. Wil je dat de consument de adviseur zo gaat zien? Het is fijn dat adviseurs de dans ontspringen, maar de adviseur wordt nu gepositioneerd op een manier die je niet moet willen. Dan moet je consequent zijn en het gaan herstellen.”

  Lees ook

  Adviseur hoefde niet te wijzen op algemene premiedaling orv

  Wat bedoel je met herstellen?
  “Deze klanten hadden duidelijk een ander verwachtingspatroon van hun adviseur. Dan is het goed als bijvoorbeeld de OvFD zegt: ‘wij vinden deze uitspraak niet goed voor het profiel van de adviseur. We gaan er bij onze leden op aandringen dat klanten betere verwachtingen krijgen over hun dienstverlening.’

  Wat er nu gebeurt geeft een verkeerd beeld bij de consument. We moeten de meerwaarde van de adviseur laten zien. Dat is een ander dier dan de verkoper bij een aanbieder. Als onafhankelijk adviseur heb je alleen meerwaarde als je naar de consument duidelijk kan maken dat je iets anders doet dan een verkoper. Nu heb je naar de samenleving een heel lastig verhaal te vertellen en ondergraaf je je eigen bestaansrecht. Deze uitspraak is een pyrrusoverwinning.”

  Eerste publicatie door Bart van de Laak op 2 jun 2020

  Laatste update 10:50

  Bron AMweb


Burg. Kolfschotenstraat 4  Tel. +31653374097
5616 DD Eindhoven      platform@riskshare.nl