Kabinet: geen verlaging assurantiebelasting

01 Apr 2020 08:16 | Pieter Baks

Euro's via Pixabay 2018

Het kabinet zal naar aanleiding van de evaluatie geen voorstellen tot wijziging van de assurantiebelasting doen. Aldus staatssecretaris Vijlbrief bij de aanbieding van de Evaluatie Assurantiebelasting aan de Tweede Kamer.

Het kabinet ziet evenmin aanleiding om gezien de uitkomsten de vrijstellingen van assurantiebelasting voor bepaalde schadeverzekeringen (onder andere transport) aan te passen.

Meerdere respondenten zouden graag zien dat de papieren aangifte wordt vervangen door een digitale aangifte. Dit zou de kwaliteit van de aangifte kunnen verbeteren. Het kabinet is op dit moment niet voornemens de wijze van aangifte te wijzigen, aldus Vijlbrief.

Daarnaast geldt voor eventuele toekomstige veranderingen van het tarief dat er volgens meerdere respondenten meer tijd moet zitten tussen het moment van bekendmaking en moment van invoering. Hierdoor hebben verzekeraars meer tijd om hun systemen aan te passen aan de nieuwe tarieven. Een aanbeveling die hiermee samenhangt is dat een tariefsverandering per 1 januari ingaat en niet later in het jaar. Dit maakt het voor verzekeraars makkelijker om de wijzigingen te communiceren. Het kabinet zal deze notie betrekken bij eventuele toekomstige besluitvorming over tariefsaanpassingen.

Doorberekend aan klant

Het assurantiebelastingtarief is in het recente verleden tweemaal verhoogd. Zo is het tarief per 1 maart 2011 verhoogd van 7,5 naar 9,7 procent en per 1 januari 2013 verder verhoogd van 9,7 naar 21 procent.

De evaluatie door Dialogic heeft onder andere gekeken naar de doelmatigheid van de tariefsverhogingen. Hierbij is gekeken naar de doelmatigheid vanuit maatschappelijk perspectief. Ten aanzien hiervan concludeert Dialogic het volgende: ‘‘De tariefsverhogingen hebben gezorgd voor de gewenste toename van de belastingopbrengsten tegen zo min mogelijke kosten en ongewenste neveneffecten’’. Zo blijkt uit de evaluatie dat er weinig gedragseffecten zichtbaar waren. Dit uitte zich volgens Dialogic in het feit dat de verzekeraars de hogere kosten als gevolg van de assurantiebelasting volledig aan hun klanten hebben doorberekend en dat desondanks verzekerden hun gedrag op de lange termijn beperkt hebben aangepast aan de hogere prijzen voor verzekeringen. Dialogic: ‘‘Wij zien geen veranderingen in het aantal polissen, de gemiddelde premie-inleg en de soorten verzekeringen die afgesloten worden. De reden hiervoor is dat verzekerden bij veel polissen geen mogelijkheden hebben om hun premiekosten substantieel te verlagen."

Bron: VVPonline

Powered by Wild Apricot. Try our all-in-one platform for easy membership management